O firme

Uznesením Mestského zastupiteľstva č.229/2007 zo dňa 13.12.2007 bola zrušená rozpočtová organizácia Verejnoprospešné služby mesta Snina.

Zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 17.12.2008 bola založená spoločnosť Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.. Spoločnosť začala oficiálne vyvíjať svoju činnosť 31.12.2007, keď bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 19518/P. Pridelené IČO: 43904157.Výška základného imania je zakladatelom stanovená v hodnote 162 019.51 EUR(4 881 000,- Sk).
Celkový podiel v hodnote 162 019.51 EUR(4 881 000,- Sk) prináleží zakladateľovi, mestu Snina.

 

V rokoch 2013 až 2015 bola spoločnosť VPS Snina s.r.o. vyhodnotená ako „Bonitný podnik„.