Pohrebné služby

Spoločnosť VPS Snina s.r.o. zabezpečuje všetky nasledovné činnosti spojené s prevádzkovaním pohrebiska a pohrebných služieb:

  • Výkop hrobu
  • Uloženie zosnulého v chladiacom zariadení
  • Organizovanie smútočného obradu
  • Prepožicanie obradnej miestnosti
  • Vynášanie, prenos a uloženie rakvy do hrobu
  • Úprava ľudských pozostatkov a ich uloženie do rakvy
  • Starostlivosť o hrobové miesta
  • Evidencia hrobových miest
  • Ostatné služby (úprava zosnulého v rakve, upevnenie truhlovej kytice, príprava štítu, vyloženie na katafalk a pod.)

Kontakt:
Vedúca:     Ing. Čopiková Eva
Adresa:     Budovateľská 3977 (nový cintorín)
Tel.č.:        0905 492 442, 0577 622 166
E-mail:      svps.cintorin@mail.t-com.sk

Kontakt (pohotovosť – šoféri pohrebnej služby):
Mob.: 0917 961 289