Predmet činnosti

Predmet činnosti je k dispozícii v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov na Internete. Celkový počet pracovníkov spoločnosti k 01.01.2014 je 80 pracovníkov. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti sú:

    Komunálny a separovaný odpad, čistenie mesta:

Pracovníci uvedenej prevádzky vykonávajú činnosti spojené s čistením ciest a peších komunikácií, zberom komunálneho odpadu, zberom objemového odpadu, separovaním odpadu.

    Obslužné centrum a opravy komunikácií, verejné osvetlenie:

Prevádzka vykonáva práce spojené s opravou a zimnou údržbou ciest, rekonštrukčné práce stavebného charakteru, odstraňuje poruchy na Verejnom osvetlení.

    Verejná zeleň:

Výkon prevádzky spočíva v pestovaní zelene a kvetov, jarnú a letnú výsadbu v meste, orezávaní stromov a kríkov, kosení trávnatých plôch, odvoze nakosenej trávy.

    Pohrebníctvo:

Prevádzka zabezpečuje všetky činnosti spojené s prevádzkovaním pohrebiska a pohrebných služieb (prevoz pozostatkov, obliekanie, pochovávanie, starostlivosť o pohrebisko a pod..