Vykonávané služby

Správa, údržba a tvorba verejnej zelene

Úprava uličných stromoradí a vyššej zelene /orezy stromov a kríkov/
Vyhrabovanie trávnikov a odvoz zhrabkov
Rezy a tvarovanie živých plotov
Kosenie trávnatých porastov – strojné kosenie aj následný odvoz
Práce v skleníku: pestovanie kvetín na výsadbu v meste t.j. 2-ročiek, trvaliek, letničiek, rezkovnie kríkov
Starostlivosť o kvetinové záhony v meste /príprava kvetinových záhonov na výsadbu kvetín v meste, výsadba, ošetrovanie a polievanie/
Údržba lavičiek v parkoch
Starostlivosť o trvalkové záhony v meste

Správa, údržba a opravy verejného osvetlenia

Priebežná údržba verejného osvetlenia, doplňovanie výbojok, tlmiviek, údržba rozvádzačov, káblových vedení, odstraňovanie bodových závad a podla vykonávaných kontrol
Montáž a demontáž vianočnej a novoročnej výzdoby mesta
Zabezpečenie elektrických prípojok pre akcie organizované mestom(trhy, festivaly)

Komunálny odpad

Zber, preprava a uloženie KO
Vývoz skládkovej vody z čističky odpadových vôd na skládke KO, analýza vôd a monitoring skládky KO
Tvorba účelovej finančnej rezervy pre skládku KO
Zber, preprava a triedenie SO
Zber, preprava a skladovanie odd. zložiek KO
Zber, preprava a skladovanie nebezpečných zložiek odpadu
Zber, preprava a uloženie stavebného a objemového odpadu
Dezinfekcia nádob, áut, iných zariadení
Deratizácia skládky a separačných hál
Údržba a nátery všetkých druhov nádob
Preplach potrubia pre skládkovú vodu a vyčistenie akumulačnej nádrže
Úprava „plynového systému“ skládky KO

Pohrebné služby

Výkop hrobu
Uloženie zosnulého v chladiacom zariadení
Organizovanie smútočného obradu
Prepožicanie obradnej miestnosti
Vynášanie, prenos a uloženie rakvy do hrobu
Úprava ľudských pozostatkov a ich uloženie do rakvy
Starostlivosť o hrobové miesta
Evidencia hrobových miest
Ostatné služby (úprava zosnulého v rakve, upevnenie truhlovej kytice, príprava štítu, vyloženie na katafalk a pod.)

Čistenie mesta

Ručné čistenie verejných priestranstiev, vysypávanie smetných košov
Strojové čistenie miestnych komunikácií, t. j. ciest a chodníkov a v letnom období použitie cisterny
Čistenie verejných priestorov po uskutočnených jarmokoch tržnice a dalších priestorov
Čistenie verejných priestorov počas sobôt, prípadne nediel po alebo pred rôznym akciami, sviatkami a podobne
Doplňovanie plechových nádob, PVC sáčkov do smetných košov za poškodené, resp. odcudzené

Správa, údržba a opravy miestnych komunikácií a odstavných plôch

Oprava a údržba živičných a dláždených komunikácií
Údržba a oprava chodníkov, lávok a schodísk
Zimná údržba schodísk a lávok
Čistenie a oprava priekop a rigolov
Údržba a oprava uličných vpústí
Čistenie vpústí po zimnom období
Údržba zvislého dopravného značenia
Obnova vodorovného dopravného značenia
Oprava a údržba ochranných a vodiacich konštrukcií pre chodcov