Správu trhoviska vykonávajú:   Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

                                                    so sídlom na Ul. budovateľskej 2202/10 v Snine

                                                    IČO: 43 904 157

            Predaj a poskytovanie služieb na trhovisku vyhovuje všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov ( zákon č. 524/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových, v zmysle zmeny a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 115/2000 Z. z. a zákona č. 128/2002 Z. z..)

Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 8, § 5 ods. 1, § 7 a § 8 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov      v y d á v a       pre územie mesta Snina :

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I A M E S T A   S N I N A č. 135/2017

o podmienkach predaja výrobkov  a poskytovania služieb na trhových miestach.

 • Na trhových miestach je povolený predaj týchto druhov výrobkov a potravín:
 • poľnohospodárske plodiny a výrobky, najmä: ovocie, zelenina, jedlé strukoviny, mak, orechy, zemiaky, struky kukurice, kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, ovocné stromčeky, vianočné stromčeky, čečina, semená rastlín,
 • spracované produkty z mlieka, obilia, zemiakov, najmä: lokše, pagáče, cestoviny, zemiakové placky, zemiakové špirály, šišky, palacinky, cukrovinky, oštiepky, syry údené, parenice voľné, korbáčiky, nakladané syry a pečené syry,
 • potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení,
 • živé konzumné ryby za podmienok stanovených osobitnými právnymi predpismi,
 • slepačie vajcia po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín a za podmienok stanovených osobitnými právnymi predpismi[1],
 • včelí med a výrobky z medu, včelí med je povolené predávať len na základe platného súhlasu príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o registrácii činnosti na predaj medu, nádoba na med musí byť zo zdravotne vyhovujúceho materiálu a schváleného obalu, označená etiketou s názvom medu, názvom výrobcu, dátumom plnenia, hmotnosťou a záručnou dobou, medovina musí spĺňať fyzikálne a chemické požiadavky, ktoré na jej výrobu stanovuje osobitný právny predpis[2],
 • čerstvé huby len na základe osvedčenia a odbornej spôsobilosti vydaného regionálnym úradom verejného zdravotníctva, sušené huby spracované a balené oprávnenými výrobcami,
 • lesné plody,
 • spotrebné výrobky, najmä: obuv, textilné a odevné výrobky, športové potreby, galantéria, drogériový tovar, potreby pre domácnosť, papier, školské potreby, hračky, nábytok a bytové doplnky, výrobky bielej a čiernej elektroniky, knihy a obrazy, mince, známky, platne, keramika, sklo, hračky, ozdobné vence, sviece a kahance,
 • ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové predmety, kreatívne predmety.
 • Na trhových miestach sa môžu predávať produkty živočíšneho pôvodu v predajných stánkoch alebo z pojazdných predajných vozidiel, ktoré sú pre tento účel spôsobilé a umiestnené na vyčlenenom mieste trhového miesta určeným správcom trhového miesta.
 • Na trhových miestach je povolené poskytovať okrem služieb uvedených v § 8 zákona aj tieto ďalšie služby:
 • čistenie peria,
 • reklama, propagácia, prezentácia firmy, produktu a pod.,
 • maľovanie portrétov, fotografovanie,
 • detské zábavné hry,
 • predvádzanie umeleckých remesiel.

[1] Napr. zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení neskorších predpisov, výnosy Ministerstva hospodárstva SR v príslušnej oblasti.

[2] Napr.  zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z. ktorým sa  ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení neskorších predpisov, výnosy Ministerstva hospodárstva SR v príslušnej oblasti, Potravinový kódex SR.