Prevádzka pohrebné služby :

 • vykonáva prepravu zosnulých na vyžiadanie pozostalých z nemocnice, sociálnych zariadení alebo súkromného domu,
 • na výzvu lekára alebo Policajného zboru vykonáva prepravu na vykonanie pitvy na pracovisko patológie v Prešove,
 • vykonáva úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,
 • predaj rakiev a smútočných potrieb,
 • vykonáva poradenskú činnosť súvisiacu s usporadúvaním pohrebu,
 • zabezpečuje  a organizuje pohrebné obrady,
 • stará sa o čistotu, kvetinovú výzdobu, púšťanie smútočnej hudby a zvonov, zodpovedá za dôstojný priebeh rozlúčky, či pohrebu v dome smútku,
 • vykonáva dezinfekciu vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných pomôcok a nástrojov,
 • vykonáva drobné opravy alebo úpravy v dome smútku a na zariadeniach,
 • vedie písomnú evidenciu o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami,

Prevádzka cintorínske služby :

 • vykonáva výkopy a zásypy hrobov, ukladanie urien do hrobu,
 • stará sa o čistotu cintorína, zbiera odpad celoročne aj na priľahlých parkoviskách,
 • vysádza, okopáva a polieva kvetinové záhony, kvetinovú stenu pri kaplnke,
 • strihanie záhonov a živých plotov
 • kosenie cintorínov, hrabanie trávy, siatie trávy a polievanie na upravených hroboch,
 • čistenie odvodňovacích kanálov, šácht a rigolov,
 • čistenie chodníkov a schodov, v  zimnom období odpratávanie snehu a posyp pieskom alebo soľou,
 • údržba lavičiek na cintorínoch,
 • realizácia medzihrobových chodníkov na novom cintoríne,
 • vedie evidenciu hrobových miest, uzatvára nájomné zmluvy, realizuje platby za hrobové miesta,
 • zakresľuje novovytvorené hroby do máp, vytvára a eviduje fotodokumentáciu o pochovaní.

Kontakty:

Vedúca prevádzky:
Ing. Eva Čopíková
057/7622166 (len v pracovnej dobe)
0905 492 442

Pohrebná služba, vodiči– nonstop:
0917 961 289

Evidencia hrobových miest:
Balážová Eva
057/762183 kl.905 (len v pracovnej dobe)
0907 912 122

Zoznam motorových vozidiel:

 • Hyundai H 100 – pohr. auto
 • Renault Trafic – pohr. auto
 • Mercedes Vito – pohr. auto