Pohrebné služby zabezpečujú prepravu zosnulých z miesta úmrtia na miesto pochovania. Pri preprave je používané špeciálne vozidlo vybavené chladiacim zariadením. Zaistíme tiež prepravu zosnulých na pitvu, na žiadosť lekára alebo policajného zboru.

Pracovníci pohrebnej služby poskytujú poradenskú činnosť súvisiacu s usporadúvaním pohrebu, zastrešujú tiež  predaj rakiev a smútočných potrieb.  Zabezpečujú a organizujú pohrebné obrady, vykonávajú úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy, starajú sa o kvetinovú výzdobu, púšťanie smútočnej hudby a zvonov. Zodpovedajú za dôstojný priebeh rozlúčky, či pohrebu v dome smútku. Okrem toho vykonávajú dezinfekciu vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných pomôcok a nástrojov, vedú evidenciu o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami.

Cintorínske služby zahŕňajú starostlivosť o chod a čistotu starého cintorína na Ul. Švermovej a nového cintorína na Ul. budovateľskej. Rozsah týchto služieb tvorí otváranie a zatváranie areálu cintorínov, oprava a údržba lavičiek, údržba zelene, budov a oplotenia. Ďalej správa a inventarizácia hrobových miest vrátane uzatvárania nájomných zmlúv ako i likvidácia starých a neplatných hrobových miest, zakresľovanie novovytvorených hrobov do máp, vytváranie evidencie a fotodokumentácie o pochovaní.  Súčasťou je aj letná a zimná údržba chodníkov a schodísk v areáli cintorínov, čistenie odvodňovacích kanálov, šácht a rigolov.

Zoznam techniky:

•    RenaultTrafic – pohr. auto

•    Mercedes Vito – pohr. auto

Zodpovedná osoba: Peter Homza

tel.: 0905 492 442

e-mail: cintorin@vpssnina.sk

Šoféri pohrebnej služby: 0917 961 289