Súčasťou čistenia mesta je ručné čistenie verejných priestranstiev, lávok a schodísk, strojné čistenie ciest a chodníkov, čistenie tržnice, čistenie verejných priestorov po uskutočnených jarmokoch, čistenie verejných priestorov pred alebo po rôznych akciách, sviatkoch a podobne.

V rámci vykonávania zimnej údržby ide o činnosti súvisiace so zabezpečením zjazdnosti miestnych komunikácií a odstavných plôch a zabezpečením priechodnosti chodníkov a verejných priestranstiev s dôrazom na bezpečnosť občanov. Patrí tu strojové pluhovanie, ručné dočisťovanie nedostupných miest, zabezpečenie a uskladnenie posypového materiálu, strojový posyp viacúčelovými mechanizmami, v prípade potreby odvoz nahromadeného snehu.

Pri tejto práci je rozhodujúci včasný operatívny zásah, zabezpečenie dostatočného počtu pracovníkov v 24 hodinovej pohotovosti, zabezpečenie mechanizmov, posypového materiálu a ich včasné nasadenie na miesto výkonu práce.

Po skončení zimnej údržby je potrebné vyčistiť komunikácie od nánosov posypového materiálu.

Zoznam techniky:

•    Vlečka tr. T5-07

•    Zetor 7745 – traktor

•    Liaz 111, 811 – sypač

•    Ladog G 129 – zameták

•    Multicar M 25 – sypač

•    Zetor Proxima – traktor

•    Mercedes Faun – zameták

•    BucherCitycat – zameták

Vedúci prevádzky: Silvia Céreová

tel.: 0905 492 443, 057 7622594 (kl. 106)

e-mail: odpad@vpssnina.sk