Ide o činnosti zahrňujúce starostlivosť o zelené plochy – kosenie trávnikov, obkášanie okrajov,  mulčovanie, prevzdušňovanie, prihnojovanie, polievanie, vykonávanie postrekov proti burine, vyhrabávanie lístia z trávnatých plôch. Ďalej výsadba a starostlivosť o kvetinové záhony a mobilné nádoby – okopávanie, kyprenie, mechanické odstraňovanie buriny, polievanie, prihnojovanie, dosadba vyhynutých rastlín, odstraňovanie suchých kvetov, zber semien, doplňovanie mulčovacieho materiálu a zazimovanie.

Vykonávame tiež činnosti súvisiace so starostlivosťou o dreviny – stromy, kry a živé ploty. Realizujeme udržiavacie, tvarovacie, bezpečnostné či redukčné rezy drevín, odstraňovanie náletov a výmladkov, v prípade potreby zabezpečujeme stabilizáciu koruny stromov. Odstraňujú sa suché, napadnuté a invázne dreviny, vykonávajú sa výruby a náhradná výsadba na základe právoplatných rozhodnutí. V prípade živelných udalostí zabezpečujeme nevyhnutné práce ako napr. odstránenie popadaných stromov, polámaných konárov a pod.

Drevná hmota z realizovaných výrubov sa využíva na výrobu lavičkových dosiek, konáre sa spracúvajú do podoby drevnej štiepky. Ostatný zelený odpad vzniknutý pri údržbe verejnej zelene (tráva, lístie a pod.) sa vyváža do Regionálneho centra biologicky rozložiteľného odpadu v Snine, za účelom jeho ďalšieho zdohnotenia.

Súčasťou činností pri správe údržbe a tvorbe verejnej zelene je tiež starostlivosťo drevený mobiliár – lavičky, kvetináče, koše.Vykonávame opravy a olejový náter drevených kvetináčov a lavičiek na námestí. Taktiež náter, opravy a doplnenie chýbajúcich dosiek na drevených košoch na lavičkách v celom meste.

Zoznam techniky:

•    Zetor 7245 – traktor

•    Vlečka tr. Stsmv 2

•    Mercedes U 400 – cisterna

•    Kubota B 2530 – traktor

•    CitroënJumper – valník

•    Kubota C 10 – traktor

Administratívny pracovník: Mgr. Michaela Vajdová

tel.: 0918 674 049, 057 7622594 (kl. 109)

e-mail: zelen@vpssnina.sk