Ide o zmesový komunálny odpad, triedený odpad a biologický rozložiteľný odpad. Odpad sa zbiera do zberných nádob umiestnených pri rodinných domoch, bytových domoch a podnikateľských subjektoch. Zber sa vykonáva podľa platného harmonogramu, ktorý je v elektronickej podobe uverejnený na stránke mesta i na našej webovej stránke. V papierovej podobe je harmonogram koncom každého kalendárneho roka roznášaný do rodinných domov.

Zmesový komunálny odpad na vyváža na skládku v obci Papín. Triedený odpad sa zváža do areálu našej spoločnosti, kde sa v separačných halách dotrieďuje a pripravuje na ďalšiu expedíciu. Podmienky na triedenie odpadu v meste sú zabezpečené farebne rozlíšenými zbernými nádobami alebo vrecami. Vrecový systém využívame na zber triedeného odpadu z rodinných domov. V prípade záujmu si môžu občania farebné zberné nádoby zakúpiť aj u nás. Modrá je určená na zber papiera, zelená na zber skla, žltá slúži spoločne na zber plastov, kovov a nápojových kartónov. Biologicky rozložiteľný odpad sa ukladá do hnedej zbernej nádoby (rodinné domy) alebo bielej zbernej nádoby (bytové domy). Odtiaľ sa následne vyváža na prevádzku Regionálneho centra biologicky rozložiteľného odpadu v Snine na účely jeho ďalšieho spracovania.

V rámci zberu odpadu zabezpečujeme 4x do roka aj zber objemového odpadu a oddelených zložiek komunálneho odpadu s obsahom škodlivých látok. Dátumy zberov v jednotlivých lokalitách mesta a druhy zbieraných komodít sú taktiež uvádzané v harmonograme a na webovej stránke.

Súčasťou poskytovaných služieb je aj oprava alebo výmena poškodených zberných nádob na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad.

Zoznam techniky:       

•    Man Faun Roto

•    Mercedes Axor NKR 130

•    Man Faun Roto 516

•    Man Faun Vario 516

•    IvecoCargo Presco 15

•    Balcancar Drago – vys. vozík

Vedúci prevádzky: Silvia Céreová

tel.: 0905 492 443, 057 7622594 (kl. 106)

e-mail: odpad@vpssnina.sk