Od roku 2011 mesto Snina rozšírilo separovaný zber o biologicky rozložiteľný odpad v rámci projektu financovaného z eurofondov. Na území mesta boli rozmiestnené zberné nádoby – biele pre bytové domy, umiestnené na kontajnerových stanoviskách a hnedé pre rodinné domy. Občania do nich môžu ukladať kuchynský odpad ( napr. zvyšky z  ovocia a zeleniny, vajcové škrupiny, kávový výluh, orechové škrupiny, kôstky, v menšom množstve aj zvyšky varených jedál), odpad zo záhrad (napr. tráva, burina, lístie, posekané konáre, odpadové ovocie a zelenina) a iný organický odpad (napr. popol, piliny, hnoj, použitá zemina z kvetináčov, papierové vreckovky). Takýto odpad je zvážaný do Regionálneho centra biologicky rozložiteľného odpadu v Snine. Okrem odpadu z domácností, sa tu vyváža aj zelený odpad vzniknutý pri údržbe mestskej zelene.

Regionálne centrum BRO sa vybudovalo v areáli priemyselnej zóny mesta Snina, ktorý bol po zániku š. p. Vihorlat nevyužitý. Biologicky rozložiteľný odpad sa tu spracúva za pomoci miešača a drviča biomasy a aeróbneho fermentora. Tak dochádza k jeho zhodnoteniu. Vytvorí sa kompost, ktorý sa využíva pri údržbe verejných priestranstiev v meste.  Prístup do Regionálneho centra BRO majú iba jeho zamestnanci. V prípade, že chcú občania odovzdať zelený odpad, ktorý sa im nezmestil do zberných nádob, môžu ho doviezť do zberného veľkokapacitného kontajnera umiestneného v areáli VPS, na Budovateľskej ulici.

Zoznam techniky:

•    N-Holland JH – traktor

•    Kramer 346 – kol. nákl.

Vedúci prevádzky: Silvia Céreová

tel.: 0905 492 443, 057 7622594 (kl. 106)

e-mail: odpad@vpssnina.sk