Ú V O D

Zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 17.12.2007 bola založená spoločnosť Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Spoločnosť začala oficiálne svoju činnosť vyvíjať dňa 31.12.2007, keď bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,
vložka číslo 19518/P, IČO:43 904 157.
Výška základného imania bola zakladateľom, mestom Snina, stanovená v hodnote 162 019,51 €.

          Hlavné činnosti spoločnosti:

          – podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, mimo nebezpečného odpadu;
          – zber a spracovanie druhotných surovín;
          – čistenie miestnych komunikácií, vrátane uličných vpustí a autobusových čakární;
          – výstavba, opravy, údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mostov a lávok;
          – údržba a opravy dopravného značenia;
          – uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien;
          – montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení;
          – prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom;
          – údržba a aranžovanie mestskej zelene, zakladanie verejnej zelene;
          – údržba a prevádzkovanie športových a rekreačných služieb (športová hala, futbalový štadión, Biokúpalisko);
          – prevádzkovanie a údržba verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie;
          – správa bytových a nebytových priestorov mesta Snina, ich údržba a prenájom vrátane verejných WC a mestského trhoviska;
          – prevádzkovanie pohrebnej služby, správa cintorínov;
          – výroba hotových jedál (vlastná závodná jedáleň);