Ú V O D

Činnosť spoločnosti je zameraná na poskytovanie služieb pre mesto Snina a jeho občanov.

Ide hlavne o:

  • zber komunálneho, triedeného a biologicky rozložiteľného odpadu,
  • čistenie miestnych komunikácií vrátane zimnej údržby,
  • správu a údržbu verejnej zelene,
  • správu, údržbu a opravy miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch,
  • správu a údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie,
  • správu cintorínov a prevádzkovanie pohrebnej služby,
  • prevádzkovanie verejných toaliet a mestského trhoviska,

Svoju činnosť sme rozšírili aj o prevádzkovanie zberného dvora. Nachádza sa v sídle VPS, na Budovateľskej ulici. Občania mesta tu môžu bezplatne odovzdať oddelené zložky komunálneho odpadu, objemový odpad, biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad či drobný stavebný odpad.

Organizačná štruktúra