Obchodné meno: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o
IČO: 43 904 157
Sídlo: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Prevádzka zariadenia: Zberný dvor Snina, Budovateľská 2202/10, Snina

Prevádzkové dni a hodiny:
Pondelok: 8:00 – 18:00
Utorok: 8:00 – 18:00
Streda: 8:00 – 18:00
Štvrtok: 8:00 – 18:00
Piatok: 8:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 15:00
Nedeľa: zatvorené
Štátne sviatky: zatvorené

V zimnom období od 1.12. do 28.2. je zberný dvor otvorený do 16:00 hod.

DRUHY ODPADOV NA ZBER KTORÝCH JE ZARIADENIE URČENÉ:
  
Katalógové číslo odpaduNázov odpaduKategória
  
20 01 01papier a lepenkaO
20 01 02skloO
20 01 03viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) TETRAPAKYO
20 01 08biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
20 01 10šatstvoO
20 01 11textílieO
20 01 13rozpúšťadláN
20 01 14kyselinyN
20 01 15zásadyN
20 01 17fotochemické látkyN
20 01 19pesticídyN
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuťN
20 01 23vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, práčky…)N
20 01 25jedlé oleje a tukyO
20 01 26oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25N
20 01 27farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látkyN
20 01 28farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné akouvedené v 20 01 27O
20 01 29detergenty obsahujúce nebezpečné látkyN
20 01 30detergenty iné ako uvedené v 20 01 29O
20 01 33batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie,akumulátory obsahujúce tieto batérieN
20 01 34batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33O
20 01 35vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti (televízory, rádia…)N
20 01 36vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, a 20 01 35O
20 01 37drevo obsahujúce nebezpečné látkyN
20 01 38drevo iné ako uvedené v 20 01 37O
20 01 39plastyO
20 01 40kovyO
20 01 40 01meď, bronz, mosadzO
20 01 40 02hliníkO
20 01 40 03olovoO
20 01 40 04zinokO
20 01 40 05železo a oceľO
20 01 40 06cínO
20 01 40 07zmiešané kovyO
20 02 01biologicky rozložiteľný odpadO
20 02 02zemina a kamenivoO
20 02 03iné biologicky rozložiteľné odpadyO
20 02 07objemný odpadO
20 02 08drobný stavebný odpadO
16 01 03 opotrebované pneumatiky O