Zberný dvor predstavuje samostatnú vyhradenú časť areálu s potrebnými skladovacími a manipulačnými plochami. Patrí tu časť areálu po vstupe cez bránu po pravej strane, kde sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery, za nimi sa nachádzajú separačné haly a po ľavej strane sa nachádza uzamykateľný objekt slúžiaci na dočasné uskladnenie elektroodpadu. Občania sa riadia pokynmi pracovníka zberného dvora.

Veľkoobjemové kontajnery sú označené názvom jednotlivých druhov odpadov, pre ktoré sú určené. Odpady sú v nich uskladnené do doby, kým sa zhromaždí množstvo potrebné na expedíciu.

Separačné haly slúžia na dotrieďovanie a uskladnenie triedeného odpadu. V jednej hale je umiestnená triediaca linka s dopravníkovým pásom. Tu sa vyzbieraný triedený odpad ručne dotrieďuje a následne sa lisuje na hydraulickom dvojkomorovom lise. Vznikajú kompaktné zlisované balíky, ktoré sa skladujú v druhej hale, v niekoľkých vrstvách na sebe. Následne sú odpady na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými organizáciami  odvážané na recykláciu, ďalšie využitie, prípadne konečné zneškodnenie.

            Na zberný dvor je možné ukladať:

  • triedené komodity – sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovy, biologicky rozložiteľný odpad
  • nebezpečné odpady –  napr. odpadové oleje a olejové filtre, brzdové kvapaliny, nemrznúce zmesi, znečistené handry od ropných látok a farieb, farby, laky a riedidlá v obaloch, pesticídy, opotrebované pneumatiky, opotrebované batérie, monočlánky, akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť a pod.
  • elektronický odpad  – vyradené elektrické a elektronické zariadenia napr. chladničky, mrazničky, práčky, počítače, televízory, rádia a pod.
  • objemový odpad – napr. časti nábytku, sedačky, dvere, matrace, podlahové krytiny, koberce a pod.
  • drobný stavebný odpad – stavebná suť, tehly, omietka, drobné zmesi betónu, dlaždíc, keramiky, sadrokartón a pod.

Na zberný dvor nie je možné odovzdávať zmesový komunálny odpad.

Prevádzková doba zberného dvora:

pondelok až piatok:       8:00 – 20:00    (v zimnom období od 1.12. do 28.2. v čase od 8:00 do 16:00)

sobota:                            8:00 – 20:00

nedeľa a štátne sviatky:  zatvorené

Vedúci prevádzky: Silvia Céreová

tel.: 0905 492 443, 057 7622594 (kl. 106)

e-mail: odpad@vpssnina.sk

DRUHY ODPADOV NA ZBER KTORÝCH JE ZARIADENIE URČENÉ:
  
Katalógové číslo odpaduNázov odpaduKategória
  
20 01 01papier a lepenkaO
20 01 02skloO
20 01 03

20 01 04

20 01 05
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) TETRAPAKY

obaly z kovu

obaly obsahujúce zvyšky nebezp. látok alebo kontamin. nebezp. látkami vrátane prázdnych tlakových nádob
OO

N
20 01 08biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
20 01 10šatstvoO
20 01 11textílieO
20 01 13rozpúšťadláN
20 01 14kyselinyN
20 01 15zásadyN
20 01 17fotochemické látkyN
20 01 19pesticídyN
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuťN
20 01 23vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, práčky…)N
20 01 25jedlé oleje a tukyO
20 01 26oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25N
20 01 27farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látkyN
20 01 28farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné akouvedené v 20 01 27O
20 01 29detergenty obsahujúce nebezpečné látkyN
20 01 30detergenty iné ako uvedené v 20 01 29O
20 01 33batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie,akumulátory obsahujúce tieto batérieN
20 01 34batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33O
20 01 35vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti (televízory, rádia…)N
20 01 36vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, a 20 01 35O
20 01 37drevo obsahujúce nebezpečné látkyN
20 01 38drevo iné ako uvedené v 20 01 37O
20 01 39plastyO
20 01 40kovyO
20 01 40 01meď, bronz, mosadzO
20 01 40 02hliníkO
20 01 40 03olovoO
20 01 40 04zinokO
20 01 40 05železo a oceľO
20 01 40 06cínO
20 01 40 07zmiešané kovyO
20 02 01biologicky rozložiteľný odpadO
20 02 02zemina a kamenivoO
20 02 03iné biologicky rozložiteľné odpadyO
20 03 07objemný odpadO
20 03 08drobný stavebný odpadO
16 01 03 opotrebované pneumatiky O